-
" "
| English

/ | | / | | DVD- | - |


" ". Web- -.

:
:7 495 9553548, 9551061
:7 495 9521440
E-mail:kobrakovk@mail.ru
:
:
:
: . ..
:
, : , ,
:
2,4,6- , .., .., .. : , ( - 2015) - . . 2015. . 141-142. , .., .., .., .., ...
 
: 26.02.2006 18:07:53


24
:

2019, 57, 3. :
. . . . ,  . .,  . . . . . . . .   2--N-(3-R-1,5--8--3-[3.3.1]-6--7-).  .  2019. .57. 3. .83-88. ROI: jbc-01/19-57-3-83


...


2018, 56, 10. :
. . . . ,  . .,  . .- . . . . . .   2- .  .  2018. .56. 10. .156-160. ROI: jbc-01/18-56-10-156


...


2018, 55, 7. :
. . . . . . . . . . . .   2--4,6- .  .  2018. .55. 7. .155-160. ROI: jbc-01/jbc-01/18-55-7-155


...


2018, 54, 4. :
. . . . . . . . . . . .   2--5- .  .  2018. .54. 4. .149-155. ROI: jbc-01/18-54-4-149...


. . . . . .- . . . . . . . .   .  .  2018. .54. 4. .156-161. ROI: jbc-01/18-54-4-156


...


2017, 51, 9. :
. .,  . . . .- . . ,  . .,  . . . .   - .  .  2017. .51. 9. .76-82. ROI: jbc-01/17-51-9-76...


2017, 51, 8. :
. .- . . . . . . . .   2--7-R-1,5--3,7-[3.3.1]-2-.  .  2017. .51. 8. .65-70. ROI: jbc-01/17-51-8-65


...


. .,  . . . . ,  . .,  - . . ,  . .,  . . . .   - .  .  2017. .51. 8. .33-38. ROI: jbc-01/17-51-8-33


...


2017, 49, 3. :
. . . . . . . . ,  . .,  . . . . ,  . .  2-R-5,7-[d] - .  .  2017. .49. 3. .84-91. ROI: jbc-01/17-49-3-84


...


2017, 49, 2. :
. .- . . . . . . ,  . .  3,5--1,4,5,6--2-.  .  2017. .49. 2. .144-151. ROI: jbc-01/17-49-2-144


...


2015, 44, 12. :
. . . . . . . . ,  . .,  . . ,  . . - - 2--5,7-[d] -.  .  2015. .44. 12. .164-169. ROI: jbc-01/15-44-12-164


...


2015, 42, 4. :
. .- . . . . . . . . . . . . ,  . .  6- 3,5--1,2,3,4-.  .  2015. .42. 4. .91-95. ROI: jbc-01/15-42-4-91


...


2014, 38, 6. :
. . . . . . . . . . . .   - .  .  2014. .38. 6. .69-72. ROI: jbc-01/14-38-6-69


...


- . . . . . . . . . . . . . .   σ- 2--3,5- 2,6-.  .  2014. .38. 6. .64-68. ROI: jbc-01/14-38-6-64


...


2014, 37, 2. :
. . ,  . .,  . .,  . .,  . .,  . . . .   .  .  2014. .37. 2. .53-59. ROI: jbc-01/14-37-2-53


...


2013, 36, 12. :
. .,  . . . . . . ,  . .  .  .  2013. .36. 12. .115-123. ROI: jbc-01/13-36-12-115


...


2013, 33, 3. :
. .,  . . . . . .   .  .  2013. .33. 3. .109-115. ROI: jbc-01/13-33-3-109


...


. .,  . . . . ,  . .  .  .  2013. .33. 3. .93-99. ROI: jbc-01/13-33-3-93


...


2012, 30, 6. :
. . . . ,  . .,  . .,  . .  .  .  2012. .30. 6. .120-123. ROI: jbc-01/12-30-6-120


...


2012, 30, 4. :
. .,  . .,  . . ,  . .,  . . ,  . .,  . . , .  .  2012. .30. 4. .44-50. ROI: jbc-01/12-30-4-44


...


2011, 28, 19. :
. . . . ,  . .,  . .  .  .  2011. .28. 19. .16-20. ROI: jbc-01/11-28-19-16...


2011, 24, 1. :
. . . . ,  . .,  . .,  . .,  . .   - .  .  2011. .24. 1. .90-94. ROI: jbc-01/11-24-1-90


...


. . . . ,  . .,  . .,  . .,  . .   .  .  2011. .24. 1. .76-83. ROI: jbc-01/11-24-1-76


...


2009, 16, 4. :
. . ,  . .,  . .  3,4- .  .  2009. .16. 4. .1-8. ROI: jbc-01/9-16-4-1


...


  
!        !/ | | / | | DVD- | - |

"- " ".